وارد نشده اید
انجمن پشتیبانی سایت ساز سحر جهت ملاحظه و سفارش تبلیغات، کلیک کنید
 • کاربر برتر
 • مدیر برتر
 • کاربر قدیمی
بخش مورد نظر خود را انتخاب کنید
 • تاپیک های مهم انجمن
 • تاپیکهای برتر انجمن
 • تاپیکهای آموزشی انجمن
Banner Banner
موقعیت شما :

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Generic Smilies
 • :no (94):
  No (94)
  No (94)
 • :no (126):
  No (126)
  No (126)
 • :no (1):
  No (1)
  No (1)
 • :no (158):
  No (158)
  No (158)
 • :no (30):
  No (30)
  No (30)
 • :no (62):
  No (62)
  No (62)
 • :no (83):
  No (83)
  No (83)
 • :no (115):
  No (115)
  No (115)
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :no (147):
  No (147)
  No (147)
 • :no (19):
  No (19)
  No (19)
 • :no (51):
  No (51)
  No (51)
 • :no (72):
  No (72)
  No (72)
 • :no (104):
  No (104)
  No (104)
 • :no (136):
  No (136)
  No (136)
 • :no (8):
  No (8)
  No (8)
 • :no (40):
  No (40)
  No (40)
 • :no (93):
  No (93)
  No (93)
 • :no (125):
  No (125)
  No (125)
 • :no (1):
  No (1)
  No (1)
 • :no (157):
  No (157)
  No (157)
 • :no (29):
  No (29)
  No (29)
 • :no (61):
  No (61)
  No (61)
 • :no (82):
  No (82)
  No (82)
 • :no (114):
  No (114)
  No (114)
 • :)
  Smile
  Smile
 • :no (146):
  No (146)
  No (146)
 • :no (18):
  No (18)
  No (18)
 • :no (50):
  No (50)
  No (50)
 • :no (71):
  No (71)
  No (71)
 • :no (103):
  No (103)
  No (103)
 • :no (135):
  No (135)
  No (135)
 • :no (7):
  No (7)
  No (7)
 • :no (39):
  No (39)
  No (39)
 • :no (92):
  No (92)
  No (92)
 • :no (124):
  No (124)
  No (124)
 • :(
  Frown
  Frown
 • :no (156):
  No (156)
  No (156)
 • :no (28):
  No (28)
  No (28)
 • :no (60):
  No (60)
  No (60)
 • :no (81):
  No (81)
  No (81)
 • :no (113):
  No (113)
  No (113)
 • :no (145):
  No (145)
  No (145)
 • :no (17):
  No (17)
  No (17)
 • :no (49):
  No (49)
  No (49)
 • :no (70):
  No (70)
  No (70)
 • :no (102):
  No (102)
  No (102)
 • :no (134):
  No (134)
  No (134)
 • :no (6):
  No (6)
  No (6)
 • :no (38):
  No (38)
  No (38)
 • :no (91):
  No (91)
  No (91)
 • :no (123):
  No (123)
  No (123)
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :no (155):
  No (155)
  No (155)
 • :no (27):
  No (27)
  No (27)
 • :no (59):
  No (59)
  No (59)
 • :no (80):
  No (80)
  No (80)
 • :no (112):
  No (112)
  No (112)
 • :no (144):
  No (144)
  No (144)
 • :no (16):
  No (16)
  No (16)
 • :no (48):
  No (48)
  No (48)
 • :no (69):
  No (69)
  No (69)
 • :no (101):
  No (101)
  No (101)
 • :no (133):
  No (133)
  No (133)
 • :no (5):
  No (5)
  No (5)
 • :no (37):
  No (37)
  No (37)
 • :no (90):
  No (90)
  No (90)
 • :no (122):
  No (122)
  No (122)
 • :no (154):
  No (154)
  No (154)
 • :no (26):
  No (26)
  No (26)
 • :no (58):
  No (58)
  No (58)
 • :no (79):
  No (79)
  No (79)
 • :no (111):
  No (111)
  No (111)
 • :no (143):
  No (143)
  No (143)
 • :no (15):
  No (15)
  No (15)
 • :no (47):
  No (47)
  No (47)
 • :no (68):
  No (68)
  No (68)
 • :no (100):
  No (100)
  No (100)
 • :no (132):
  No (132)
  No (132)
 • :no (5):
  No (5)
  No (5)
 • :no (36):
  No (36)
  No (36)
 • :no (89):
  No (89)
  No (89)
 • :no (121):
  No (121)
  No (121)
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :no (153):
  No (153)
  No (153)
 • :no (25):
  No (25)
  No (25)
 • :no (57):
  No (57)
  No (57)
 • :no (78):
  No (78)
  No (78)
 • :no (110):
  No (110)
  No (110)
 • :no (142):
  No (142)
  No (142)
 • :no (14):
  No (14)
  No (14)
 • :no (46):
  No (46)
  No (46)
 • :no (99):
  No (99)
  No (99)
 • :no (131):
  No (131)
  No (131)
 • :no (4):
  No (4)
  No (4)
 • :no (35):
  No (35)
  No (35)
 • :no (67):
  No (67)
  No (67)
 • :no (88):
  No (88)
  No (88)
 • :no (120):
  No (120)
  No (120)
 • :no (152):
  No (152)
  No (152)
 • :no (24):
  No (24)
  No (24)
 • :no (56):
  No (56)
  No (56)
 • :no (77):
  No (77)
  No (77)
 • :no (109):
  No (109)
  No (109)
 • :no (141):
  No (141)
  No (141)
 • :no (13):
  No (13)
  No (13)
 • :no (45):
  No (45)
  No (45)
 • :no (98):
  No (98)
  No (98)
 • :no (130):
  No (130)
  No (130)
 • :no (3):
  No (3)
  No (3)
 • :no (162):
  No (162)
  No (162)
 • :no (34):
  No (34)
  No (34)
 • :no (66):
  No (66)
  No (66)
 • :no (87):
  No (87)
  No (87)
 • :no (119):
  No (119)
  No (119)
 • :no (151):
  No (151)
  No (151)
 • :no (23):
  No (23)
  No (23)
 • :no (55):
  No (55)
  No (55)
 • :no (76):
  No (76)
  No (76)
 • :no (108):
  No (108)
  No (108)
 • :no (140):
  No (140)
  No (140)
 • :no (12):
  No (12)
  No (12)
 • :no (44):
  No (44)
  No (44)
 • :no (97):
  No (97)
  No (97)
 • :no (129):
  No (129)
  No (129)
 • :no (3):
  No (3)
  No (3)
 • :no (161):
  No (161)
  No (161)
 • :no (33):
  No (33)
  No (33)
 • :no (65):
  No (65)
  No (65)
 • :no (86):
  No (86)
  No (86)
 • :no (118):
  No (118)
  No (118)
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • :no (150):
  No (150)
  No (150)
 • :no (22):
  No (22)
  No (22)
 • :no (54):
  No (54)
  No (54)
 • :no (75):
  No (75)
  No (75)
 • :no (107):
  No (107)
  No (107)
 • :no (139):
  No (139)
  No (139)
 • :no (11):
  No (11)
  No (11)
 • :no (43):
  No (43)
  No (43)
 • :no (96):
  No (96)
  No (96)
 • :no (128):
  No (128)
  No (128)
 • :no (2):
  No (2)
  No (2)
 • :no (160):
  No (160)
  No (160)
 • :no (32):
  No (32)
  No (32)
 • :no (64):
  No (64)
  No (64)
 • :no (85):
  No (85)
  No (85)
 • :no (117):
  No (117)
  No (117)
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :no (149):
  No (149)
  No (149)
 • :no (21):
  No (21)
  No (21)
 • :no (53):
  No (53)
  No (53)
 • :no (74):
  No (74)
  No (74)
 • :no (106):
  No (106)
  No (106)
 • :no (138):
  No (138)
  No (138)
 • :no (10):
  No (10)
  No (10)
 • :no (42):
  No (42)
  No (42)
 • :no (95):
  No (95)
  No (95)
 • :no (127):
  No (127)
  No (127)
 • :no (2):
  No (2)
  No (2)
 • :no (159):
  No (159)
  No (159)
 • :no (31):
  No (31)
  No (31)
 • :no (63):
  No (63)
  No (63)
 • :no (84):
  No (84)
  No (84)
 • :no (116):
  No (116)
  No (116)
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :no (148):
  No (148)
  No (148)
 • :no (20):
  No (20)
  No (20)
 • :no (52):
  No (52)
  No (52)
 • :no (73):
  No (73)
  No (73)
 • :no (105):
  No (105)
  No (105)
 • :no (137):
  No (137)
  No (137)
 • :no (9):
  No (9)
  No (9)
 • :no (41):
  No (41)
  No (41)
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
Copyright...

سیستم سایت ساز سحر در سال 1391 فعالیت خود را در زمینه ارائه سایت رایگان با بالاترین امکانات موجود در سطح وب آغاز کرد. سایت ساز سحر بدون تبلیغات در سایت ها و با بکار گیری از جدید ترین نوع تکنولوژی روز دنیا و میزبانی بر روی برترین سرور های قدرتمند در فرانسه، میزبانی عالی برای کاربران خود خواهد بود. ما در تلاشیم که بالاترین سطح امکانات را جهت آسایش کاربرن به رایگان محیا کنیم. امیدواریم با کمک کاربران و یاری خداوند متعال، برترین باشیم و بمانیم. سایت ساز سحر هم اکنون توسط سرور های قدرتمند برلیان هاست میزبانی می شود.
مدیریت : ایمان رنجبر